Diensten

Voorstudie

Vooropgesteld moet worden, wanneer u voornemens bent te gaan bouwen of verbouwen, dat er helderheid is over het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Hierin wordt o.a. het beoogde doel van het perceel gesteld samen met maximale dimensies van erfbebouwing. Hierbij zal met het ontwerp rekening gehouden moeten worden, zodat uw bouw- of verbouwplan past binnen het bestemmingsplan. Wij informeren voor u naar de mogelijkheden die u heeft om het gewenste resultaat te bereiken. Ook doen wij onderzoek voor u voor het verkrijgen van eventuele vrijstelling van de bepalingen van een bestemmingsplan.

Programma van eisen / ideevorming

Wanneer besloten wordt een bouwplan te realiseren dienen een aantal punten vastgesteld te worden om het plan helderheid te geven. Wat is het beoogde doel van het ontwerp? Welke bouwstijl heeft de voorkeur? Welke materialen gaan gebruikt worden? Wat is het budget? Voor u als initiatiefnemer kan dit een moeilijke fase zijn. Iedere situatie brengt weer andere wensen met zich mee. Wij denken graag met u mee om tot een weldoordacht ontwerp te komen. Met uw programma van eisen maken wij de vertaalslag naar een werkelijk idee.

Ontwerp

Tijdens deze fase worden voorstudie en ideevorming omgezet in een voorlopig ontwerp; het krijgt een werkelijke vorm. Enerzijds wordt dit vervaardigd voor u als initiatiefnemer, anderzijds moet het in veel gevallen een welstandscommissie kunnen overtuigen.

De welstandscommissie beoordeelt of het ontwerp al dan niet esthetisch verantwoord is, mede in relatie met omliggende bebouwing en het bestemmingsplan van het te bouwen of verbouwen object. Gaat u, evenals de welstandscommissie akkoord met het voorlopig ontwerp? Dan kan uw bouwplan gereed gemaakt worden voor het indienen van de aanvraag omgevingsvergunning.

Bouwkundig tekenwerk

Als voorgaande stappen met succes doorlopen zijn, kan begonnen worden met het vervaardigen van de bestektekeningen. Deze tekeningen doen dienst voor een nauwkeurige begroting, het scherpstellen van ideeën en natuurlijk het verkrijgen van de omgevingsvergunning. Zaken als bouwbesluit, bouwtechniek, installatietechniek en persoonlijk wooncomfort komen in deze fase samen tot één uniek plan. Een plan met als doel een maximaal eindresultaat.

Wij leveren alle soorten bouwkundig tekenwerk, van verkooptekeningen tot specifieke werktekeningen voor de uitvoeringsfase. Dit gebeurt volledig geautomatiseerd middels de laatste CAD-programmatuur. Wij staan voor snelle levering, tot in perfectie uitgewerkte bouwplannen en een alles omvattende set tekeningen en berekeningen.

Advies beton-, staal- en houtconstructies

Tijdens de ontwerpfase krijgt de vertaling van het programma van eisen de meeste aandacht. Belangrijk in dit stadium is rekening te houden met de constructieve opbouw van het ontwerp. Uw bouwplan dient immers wel uitvoerbaar te zijn. Dit betekent dat gezocht wordt naar een arbeidsvriendelijke en meest praktische constructiemethode dat goed aansluit bij het ontwerp.

Wij kijken graag met u mee als het gaat om constructieve oplossingen en het toepassen van diverse technieken. Indien noodzakelijk wordt een constructeur of adviseur ingeschakeld om te komen tot de meest passende oplossing voor uw ontwerp.

Aanvraag omgevingsvergunning

Voor bouwwerken of verbouwingen van enige omvang heeft u een omgevingsvergunning nodig. Het is verboden te bouwen of te verbouwen zonder deze vergunning. In sommige gevallen is er geen vergunning nodig. Ieder soort bouwwerk heeft een eigen wettelijke regelgeving, al dan niet omgevingsvergunningsvrij.

Wij informeren voor u naar de mogelijkheden die uw bouwplan biedt. U hoeft geen overleg te voeren met gemeenten of instanties. Indien gewenst verzorgen wij de voor u benodigde aanvragen en voeren overleg om te komen tot de gewenste documenten.

Aannemerselectie en aanbesteding

Als de bestektekeningen uitgewerkt zijn en alle materiaalgebruik bepaald is, kan gedacht worden aan het benaderen van een aannemer. Misschien heeft u al een aannemer op het oog, en draagt u zelf zorg voor de verdere uitvoering van uw bouwplan.

Natuurlijk heeft u ook de keuze dit bij ons neer te leggen. In overleg met u worden een of meerdere aannemers benaderd voor het maken van een begroting of raming voor uw bouw- of verbouwplan. Vervolgens maken we een keuze op basis van de begroting en de te verwachten kwaliteiten van de aannemer.

Indien nodig voeren wij overleg over de begroting, het materiaalgebruik, specifieke detaillering en natuurlijk uw persoonlijke wensen. Wij nemen met genoegen de gehele bouwvoorbereidingsfase voor u uit handen.

Digitaliseren tekenwerk

BRAAT Bouwadvies is zeer bedreven in het uittekenen van bestaande situaties van bouwwerken. Het digitaliseren van tekeningen van bouwwerken kan gebeuren in combinatie met een opname en meetwerk op locatie. De aanwezige tekeningen kunnen dan in het werk worden gecontroleerd en aangevuld.

Het kan ook zo zijn dat er alleen papieren versies van tekeningen van bouwwerken aanwezig zijn, welke digitaal gemaakt moeten worden (nagetekend) om vervolgens gebruikt te worden als onderlegger voor zaken zoals verbouwingen, ontruimingsplattegronden e.d.

Eenmaal digitaal kunnen de tekeningen in CAD formaat worden aangeleverd maar ook in DWF, PDF, JPG, TIFF enz. Afhankelijk van de keuze en de wensen van de opdrachtgever.